Aviso legal

# Avisos legais

No presente Aviso Legal, o/a Usuario/a poderá encontrar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os/as usuarios/as e o/a responsábel da páxina web accesíbel no enderezo URL [https://ositioweb](https://tenda.asmarinhas.com).xyz (en adiante, o sitio web), que Tecendo pon a disposición dos/as usuarios/as de Internet.\
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o/a usuario/a do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, dado que o texto podería sufrir modificacións a criterio do/a titular da web, ou a causa dunha mudanza lexislativa, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

## 1.- DATOS DO/A RESPONSÁBEL TITULAR DO SITIO WEB.

Nome do/a titular: XXXXX XXXX XXX XXXX\
Domicilio social: XXX XXX\
C.I.F.: XXXXXXXY\
Teléfono de contacto: XXXYYZZPP\
Correo electrónico: corre@electronico.xyz

XXXX XXXXX é o/a responsábel do Sitio Web e comprométese a cumprir con todos os requisitos estatais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos/as usuarios/as.

Este Sitio Web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen de acordo co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de xullo (LSSI-CE).

## 2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos/ás usuarios/as do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Tecendo a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio Web atribúe a condición de usuario/a do Sitio Web (en diante, o/a “Usuario/a”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio Web ten unha duración limitada ao momento en que o/a Usuario/a se encontre conectado ao Sitio Web o a algún dos servizos que a través do mesmo se facilitan. Por tanto, o/a Usuario/a debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio Web, dado que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

## 3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os/as usuarios/as da mesma, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo/a provedor/a de acceso contratado/a polos/as usuarios/as.\
2.- Rexistro de usuarios/as. Con carácter xeral, o acceso e utilización da web non esixe a previa suscrición ou rexistro dos/as usuarios/as da mesma.\
3.- Os/as usuarios/as garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O/A usuario/a acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou suscrición.

En ningún caso serán recabados da persoa menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario/a.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos/as usuarios/as. Como usuario/a debes saber que os teus dereitos están garantidos.

## 4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo/a titular na web é o galego. Tecendo non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo/a usuario/a, nin das súas consecuencias.\
Tecendo poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e mudar estes dentro da web, a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos/ás usuarios/as.\
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Tecendo, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos/as usuarios/as, independentemente de a utilización ser gratuíta ou non.\
As ligazóns ou hiperligazóns que incorporen terceiros/as nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Tecendo.

## 5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo/a usuario/a poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Tecendo, asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co estabelecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

## 6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Tecendo non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse de dito acceso ou uso. Tecendo non se fai responsábel dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do/a usuario/a (hardware e software), ou aos ficheiros o documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:\
– a presenza dun virus no ordenador do/a usuario/a que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
– un mal funcionamento do navegador.
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
Tecendo non se fai responsábel da fiabilidade e rapidez das hiperligazóns que se incorporen na web para a apertura de outras. Tecendo non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o/a usuario/a por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.\
Tecendo non será responsábel dos virus ou demais programas informáticos que estraguen ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos/as usuarios/as ao accederen á súa web ou otras webs ás que se accedese mediante ligazóns desta web.

## 7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

O Sitio Web pode usar cookies o tecnoloxías similares, que se rexerán polo estabelecido na Política de Cookies, accesíbel en todo momento e respectando a confidencialidade e intimidade do/a usuario/a, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

## 8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores de Internet poden recoller datos non identificábeis, que poidan incluír, enderezos IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar ao/á usuario/a. O seu enderezo IP almacenarase nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo preciso que o seu equipo facilite este enderezo IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, o enderezo IP poderá ser utilizado para realizar estatísticas, de maneira anonimizada, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de xeito totalmente transparente á súa navegación.

## 9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O/A usuario/a coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outros elementos do sitio web son propiedade de Tecendo, e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Tecendo. Calquera uso da web ou dos seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular.
Está reservado exclusivamente a Tecendo calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún/ha usuario/a poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Tecendo.

## 10.- LEXISLACIÓN APLICÁBEL E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerase de conformidade coa lexislación española. Tecendo e os/as usuarios/as, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do/a usuario/a para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de o/a usuario/a ter o seu domicilio fóra do Estado, Tecendo e o/a usuario/a, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Bergondo.